Våra Brandskyddsutbildningar

Allmänkunskap brand

Precendo Utbildning allmänkunskap brandKursen Allmänkunskap i brand ger god teoretisk kunskap för att förebygga bränder och ger även deltagaren praktisk släckerfarenheter.

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 och i den ligger ett stort ansvar för brandskyddet på det enskilda företaget och dess anställda.

Detta innebär att allt som erfodras för att förhindra att en brand uppstår åligger företaget.

Kursen ger grundläggande kundskaper, både teoretiskt och praktiskt.

Målgrupp: Samtliga
Tid: 3 h
Max antal deltagare: 20

För ytterligare information, kontakta Magdalena Trumstedt


Brandskyddsutbildning – Praktisk släckning

I lagen om skydd mot olyckor Kap 2 § 2 står det att man i skälig omfattning ska ha utrustning för att kunna förhindra och begränsa skador till följd av brand.

Utbildningen ger kunskap i hur man kan förhindra och begränsa de skador som brand ger. Kursen omfattar praktisk släckövning då deltagarna lär sig hantera olika typer av handbrandsläckare i ett brinnande gasolfat. Viss teori i allmänkunskap i brand kommer också förtydligas. Avslutningsvis kommer det att ges möjlighet att hantera en brandfilt då deltagarna får släcka en brinnande docka.

Målgrupp: Samtliga
Tid: 1,5 h
Max antal deltagare: 20 

För ytterligare information, kontakta Magdalena Trumstedt


Brandskyddsutbildning – Heta Arbeten tillfällen 2018; 27 mars

Heta Arbeten är benämningen på de arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning exempelvis svetsning, lödning, skärning, takarbeten och kan därför orsaka brand. Viktigt är att beställare, tillståndsansvarig och utförare av Heta Arbeten har samma kunskapsgrund gällande utbildning, allt för att begränsa de risker som finns med Heta Arbeten.

Säkerhetsbolagens säkerhetsföreskrifter och Svenska brandskyddsföreningen kräver att tillståndsansvariga, brandvakter samt de personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Utbildningen omfattar 13 säkerhetsregler som måste uppfyllas när man ska jobba med brandfarliga Heta Arbeten.

Målgrupp: Personer som utför och är brandskyddsansvarig för Heta arbeten, även för den som inhandlar tjänsten är denna utbildning obligatorisk.
Tid: Heldag
Plats: Vårt kontor på Eriksberg

För anmälan och ytterligare information, kontakta Magdalena Trumstedt


Anläggningsskötare, brandlarm, tillfällen 2018; 9 april.

På fastigheter med innehav av brandlarmsanläggning skall det finnas anläggningsskötare som kan utföra det arbete som krävs för att kunna hålla anläggningen i drift, och kunna upptäcka brand.

Kursen omfattar lagstiftning, allmänkunskap brand, utrymningsorganisation, systematiskt brandskyddsarbete, detektortyper, brandlarmets funktioner och vad som krävs av dig som anläggningsskötare, samt råd och tips för att underlätta arbetet.

Målgrupp: Anläggningsskötare med ansvar för automatlarm.
Tid: Heldag
Plats: Vårt kontor på Eriksberg

För anmälan och ytterligare information, kontakta Magdalena Trumstedt


Anläggningsskötare, vattensprinkler

Vid innehav av en sprinkleranläggning skall det finnas anläggningsskötare som kan utföra det arbete som krävs för att kunna hålla anläggningen i drift.

Kursen omfattar lagstiftning, allmänkunskap brand, utrymningsorganisation, systematiskt brandskyddsarbete, sprinklertyper, anläggningens funktioner och vad som krävs av dig som anläggningsskötare, samt råd och praktisk genomgång i sprinklercentral för att underlätta arbetet.

Målgrupp: Anläggningsskötare, fastighetsansvariga men även personal från Räddningstjänsten.

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret 
För ytterligare information, kontakta Kjell Bergström 


Föreståndare brandfarlig vara

Att kunna verka som föreståndare gällande hantering av brandfarliga varor innebär ett stort ansvar som kräver information, kunskap och befogenhet för att kunna utföra uppdraget.

Kursen tar upp föreståndarens tillståndshantering, ansvar, hantering av brandfarliga varor, tillsyn, riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt riskbedömning.

Målgrupp: Kursen vänder sig till pesoner som är eller fått i uppdrag att vara föreståndare för brandfarliga varor men vänder sig även till dig som handlägger tillstånd- och tillsynsärenden. Viktigt för denna kurs är att känna till lagstiftning i detta ämne samt ha bra kännedom om risker med brandfarlig vara.

För ytterligare information, kontakta Lars Landström
 


HLR

HLR utbildning Precendo Utbildning i hjärt-lungräddning. Lär dig och din personal vad akut första hjälp behandling innebär vid hjärtstopp.

Med rätt utförd hjärt-lungräddning kan blodcirkulationen skydda hjärnan vid ett hjärtstopp samt kan ge defibrilleringsbara rytmer i hjärtat tills avancerad hjälp sätts in.

Målgrupp: Samtliga

För ytterligare information, kontakta Magdalena Trumstedt